Selecteer een pagina

Gebruikers­voorwaarden

 

 • Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing op eenieder die de website van NPS Trading B.V. (‘BioBoost’) bezoekt, als op alle informatie, nieuwsberichten en diensten die op of via de website van BioBoost zijn te raadplegen.
 • De inhoud van deze website beoogt algemene informatie over BioBoost te verstrekken. De informatie is niet bedoeld als advies en is evenmin een aanbod. De informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd.
 • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het gebruik van deze website. De informatie op deze website geeft mogelijk niet de meest recente stand van zaken weer. BioBoost is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg kan zijn van enige onnauwkeurigheid of onvolkomenheid vermeld op deze website.
 • Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Informatie verzonden aan BioBoost via de website van BioBoost is niet beveiligd. BioBoost wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van e-mail en de website.
 • Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. Elk geschil met betrekking tot de website van BioBoost zal tot de exclusieve bevoegdheid behoren van de rechtbank Den Haag.

Algemene Voor­waarden

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen NPS Trading B.V. en de klant. BioBoost is een handelsnaam van NPS Trading B.V. (hierna: ‘BioBoost’), een besloten vennootschap gevestigd aan de Wollebrandlaan 1 te (2675 KX) Honselersdijk die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 6878.2632.

 2. Op deze Algemene Voorwaarden kan tevens een beroep gedaan worden door natuurlijke of rechtspersonen die door BioBoost worden ingeschakeld bij de nakoming van de overeenkomst met de klant. Dergelijke personen worden geen partij bij de overeenkomst met de klant, ook niet nadat zij een ten behoeve van hen gemaakt beding hebben aanvaard.

 3. BioBoost is tevens een merkrechtelijk beschermde zaadbehandeling gericht op het verbeteren van smaak, kwaliteit en productie van diverse gewassen. De smaak, kwaliteit en productie van gewassen is, naast een BioBoost-zaadbehandeling, afhankelijk van een veelheid van factoren (zoals klimatologische omstandigheden, teelttechnische behandelingen en management van ziekten en plagen) waar BioBoost geen invloed op heeft. BioBoost belooft niet dat het met de BioBoost-zaadbehandeling gewenste resultaat daadwerkelijk kan worden bereikt. Alle aanduidingen, beschrijvingen, verwachte eindresultaten en (teelt)adviezen van BioBoost zijn vrijblijvend en binden BioBoost niet. De klant is zelf verantwoordelijk voor het bepalen of een zaadbehandeling van BioBoost geschikt is voor de voorgenomen teelt.

 4. Offertes en prijsopgaven van BioBoost zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging daarvan door BioBoost. Het recht op (algehele of partiële) ontbinding is uitgesloten.

 5. BioBoost komt de overeenkomst uitsluitend na ten behoeve van de klant. Derden kunnen aan de overeenkomst tussen BioBoost en de klant geen rechten ontlenen. De klant vrijwaart BioBoost tegen alle vorderingen van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de overeenkomst tussen BioBoost en de klant.

 6. De zaden worden door BioBoost opgehaald bij de klant of diens plantenkweker en daar na de BioBoost-zaadbehandeling geretourneerd.

 7. De klant is gehouden om binnen 24 uur na retour-ontvangst de zaden te (doen) inspecteren op zichtbare gebreken en op geschiktheid voor de voorgenomen teelt. Eventuele klachten moeten direct schriftelijk aan BioBoost kenbaar worden gemaakt op straffe van verval van daarop betrekking hebbende rechtsvorderingen.

 8. Indien de klant de zaden na behandeling door BioBoost verder bewerkt, behandelt of zaait, zal tussen partijen als vaststaand gelden dat BioBoost afdoende en conform de overeenkomst is nagekomen. Het leveren van tegenbewijs door de klant is vanaf dan uitgesloten.

 9. De eigendom en het risico op verlies, beschadiging en tenietgaan van de zaden berust te allen tijde bij de klant, ook gedurende de tijd dat de zaden vervoerd worden dan wel gehouden worden door BioBoost. In verband hiermee, alsook in verband met de beperking van aansprakelijkheid door BioBoost, zal de klant zich afdoende verzekeren tegen het risico van schade (gevolgschade daaronder begrepen) in verband met verlies, beschadiging of vernietiging van de zaden, verpakkingsmateriaal of etiketten (onder meer ten gevolge van ziekte, besmetting, waterschade, diefstal, sabotage, brand, storm) tijdens ontvangst, opslag, bewerking bij en/of verzending naar of van BioBoost waarbij regres op BioBoost zal zijn uitgesloten.

 10. Onder overmacht van BioBoost wordt in ieder geval verstaan stakingen, brand, het niet (goed) functioneren van ICT-infrastructuur, niet-nakoming van door BioBoost ingeschakelde natuurlijke en rechtspersonen. Indien de overmacht langer dan vier weken voortduurt is BioBoost bevoegd de overeenkomst op te zeggen.

 11. De klant moet de facturen van BioBoost binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum betalen. Dit is een fatale termijn. De klant mag niets van het factuurbedrag aftrekken of met het factuurbedrag verrekenen, en de klant mag betaling ook niet opschorten. BioBoost mag om betaling vooraf vragen en nakoming in afwachting van betaling opschorten.

 12. De klant is van rechtswege in verzuim als de factuur van BioBoost niet binnen de overeengekomen betalingstermijn is voldaan, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is. Als de klant in verzuim is, komen de incassokosten die BioBoost maakt om de volledige vordering te incasseren voor rekening van de klant. De klant is bovendien de wettelijke rente bij handelstransacties van artikel 6:119a BW over het factuurbedrag en de incassokosten verschuldigd.

 13. De recepten en technieken ten behoeve van de BioBoost zaadbehandeling zijn bedrijfsgeheimen in de zin van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen. De klant is gehouden om informatie over recepten en technieken van BioBoost geheim te houden en niet te gebruiken voor eigen doeleinden en/of ‘reverse engineering’ en zij zal een gelijkluidende verplichting opleggen aan haar werknemers en door haar ingeschakelde derden, bij gebreke waaraan de klant aansprakelijk is jegens BioBoost.

 14. De aansprakelijkheid van BioBoost voor toerekenbaar tekortkomen en onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag van de netto-factuurwaarde van de (eerste) overeenkomst waar de schade uit voortvloeit. De aansprakelijkheid van BioBoost voor gevolgschade, inclusief gederfde winst, bedrijfsschade, of enige andere bijzondere, incidentele of indirecte schade van welke aard dan ook, is uitgesloten. Op deze bepaling zal geen beroep gedaan worden indien sprake is van opzet of grove nalatigheid van met de directie van BioBoost belaste personen. BioBoost is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door natuurlijke of rechtspersonen die door haar zijn ingeschakeld bij de nakoming van de overeenkomst.

 15. Alle rechtsvorderingen van de klant jegens BioBoost verjaren een jaar nadat de klant bekend was of redelijkerwijs had kunnen zijn met de grondslag voor de (rechts)vordering.

 16. Op de rechtsverhouding tussen BioBoost en de klant is Nederlands recht van toepassing.

 17. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam. Het scheidsgerecht zal bestaan uit een arbiter. De plaats van arbitrage zal zijn Den Haag. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.

 18. Uitsluitend BioBoost is bevoegd om, in afwijking van het voorgaande lid, een geschil voor te leggen aan de bevoegde gewone rechter te Den Haag, dan wel een andere gewone rechter die bevoegd zou zijn indien geen arbitrageovereenkomst dan wel jurisdictiekeuze zou zijn gemaakt.

 19. Indien zou komen vast te staan dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, en de bepaling vernietigd wordt, zal deze worden vervangen door een bepaling van zoveel mogelijk gelijke aard en strekking. Nietigheid of vernietiging van een van de bepalingen laat het overige dat partijen zijn overeengekomen in stand.

 20. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in andere talen. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van een vertaling zal de Nederlandse tekst doorslaggevend zijn.