Selecteer een pagina

Privacy­verklaring

 

NPS Trading B.V. (‘BioBoost’) verwerkt persoonsgegevens in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (‘AVG’).

Gegevens die BioBoost verzamelt en verwerkt

Persoonsgegevens die BioBoost verzamelt en verwerkt worden alleen gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden en op basis van de navolgende rechtsgronden. Persoonsgegevens die aan BioBoost zijn verstrekt of die uit (openbare) registers (zoals het handelsregister of het kadaster) zijn verkregen, worden niet gedeeld met derden, tenzij dit voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is of als sprake is van een wettelijk plicht om zulke gegevens te verstrekken.

BioBoost verwerkt persoonsgegevens om:

  • diensten te verlenen
  • wettelijke verplichtingen na te komen
  • commerciële activiteiten uit te voeren (bijvoorbeeld toezenden van algemene documentatie als nieuwsbrieven en e-books, uitnodigingen voor bijeenkomsten, (telefonisch) contact opnemen)
  • sollicitaties en stageverzoeken te behandelen
  • statistieken te genereren betreffende het gebruik van onze website te kunnen analyseren en verbeteren

De verwerking van persoonlijke gegevens is gebaseerd op de volgende rechtsgronden:

  • De overeenkomst tussen BioBoost en haar klant
  • Het nakomen van wettelijke verplichtingen
  • Gerechtvaardigde belangen
  • Uitdrukkelijk gegeven toestemming van de betrokkene. Toestemming kan desgewenst worden ingetrokken of aangepast middels een bericht naar office@bioboost.com.

Persoonsgegevens worden door BioBoost niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het bereiken van de hiervoor genoemde doelen, of om aan wet- en regelgeving te voldoen.

BioBoost heeft gepaste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen. Eventuele vragen hierover kunnen worden gericht aan office@bioboost.com.

BioBoost maakt gebruik van externe leveranciers om haar diensten te verlenen. Wij hebben met deze leveranciers verwerkersovereenkomsten gesloten teneinde te bewerkstelligen dat persoonlijke gegevens worden beschermd en beveiligd. Deze overeenkomsten voldoen aan de eisen van de AVG.

BioBoost gebruikt identificatiecookies om haar website zo informatief mogelijk in te richten. U kunt deze cookies blokkeren door zelf de instellingen van uw webbrowser aan te passen.

Op grond van de AVG heeft een betrokkene onder meer het recht om persoonsgegevens die BioBoost bewaart in te zien, te verzoeken om verwijdering, correctie of aanvulling. Verzoeken om rechten uit te oefenen kunnen worden gericht aan office@bioboost.com. Waar mogelijk zal BioBoost aan een verzoek voldoen. Eventuele klachten kunnen worden gericht aan de Autoriteit Persoonsgegevens.