Gebruikers­voorwaarden

Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing op eenieder die de website van NPS Trading B.V. (‘BioBoost’) bezoekt, als op alle informatie, nieuwsberichten en diensten die op of via de website van BioBoost zijn te raadplegen.

De inhoud van deze website beoogt algemene informatie over BioBoost te verstrekken. De informatie is niet bedoeld als advies en is evenmin een aanbod. De informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het gebruik van deze website. De informatie op deze website geeft mogelijk niet de meest recente stand van zaken weer. BioBoost is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg kan zijn van enige onnauwkeurigheid of onvolkomenheid vermeld op deze website.

Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Informatie verzonden aan BioBoost via de website van BioBoost is niet beveiligd. BioBoost wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van e-mail en de website.

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. Elk geschil met betrekking tot de website van BioBoost zal tot de exclusieve bevoegdheid behoren van de rechtbank Den Haag.